Umowa najmu a wady lokalu zagrażające zdrowiu  

Zasady najmu nieruchomości zostały uregulowane w kodeksie cywilnym oraz ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. W tych aktach prawnych  znajdziemy przepisy, które regulują prawa i obowiązki wynajmującego oraz najemcy, w szczególności przesłanki rozwiązania umowy najmu przez każdą ze stron kontraktu. Przykładowo, w przypadku umowy najmu okazjonalnego zawartej na czas określony umowa wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Oznacza to, że jeżeli strony nie przewidzą w swojej umowie przyczyn wypowiedzenia takiej umowy dla najemcy, najemca – co do zasady – nie ma możliwości jej zakończenia przed terminem.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wynajęty lokal/nieruchomość posiada wady, które stanowią wady zagrażające zdrowiu najemcy lub jego domowników, takie jak: nadmierny hałas, groźba zawalenia się elementów budowlanych lokalu, zagrzybienie czy zapleśnienie ścian nieruchomości, użycie do budowy domu materiałów emitujących substancje toksyczne, etc.

Wymienione wyżej wady uprawniają najemcę do rozwiązania umowy najmu w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku wątpliwości, co do możliwości skutecznego rozwiązania umowy najmu przed terminem, warto skontaktować się z prawnikiem, który oceni ryzyko ewentualnego sporu z drugą stroną umowy najmu.

Katarzyna Płowens

radca prawny

tel. + 48 604696245

www.kancelariaplowens.pl