Wadliwe wpisy w księgach wieczystych nieruchomości

Księgi wieczyste nie zawsze zawierają prawidłowe i aktualne informacje dotyczące nieruchomości. Do usunięcia lub aktualizacji niektórych danych wystarczające jest złożenie wniosku do sądu wieczystoksięgowego właściwego dla danej nieruchomości wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi konieczność zmiany treści księgi wieczystej. Dzieje się tak w przypadku aktualizacji danych właściciela nieruchomości, wykreślenia spłaconej hipoteki, wykreślenia służebności osobistej z powodu śmierci uprawnionego, etc.

Zdarzą się także wpisy praw, do ujawnienia lub wykreślenia których niezbędne jest przeprowadzenie postępowania sądowego. Niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym polega na niewpisaniu lub błędnym wpisaniu danego prawa albo wpisaniu nieistniejącego ograniczenia lub obciążenia. Przykładem może być nieujawnienie przez sąd wieczystoksięgowy prawa współwłasności nieruchomości, wpisanie błędnej wysokości hipoteki w dziale IV księgi wieczystej, etc.

W celu usunięcia tak istotnych niezgodności należy złożyć pozew do sądu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W praktyce tego rodzaju postępowania są skomplikowane i kosztowne (wpis sądowy najczęściej wynosi 2000 PLN), dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Katarzyna Płowens

radca prawny

tel. +48 604696245

www.kancelariaplowens.pl