Ogrodzenie między sąsiadami – wspólne użytkowanie i utrzymanie

Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania (art. 154 Kodeksu cywilnego). Powyższe oznacza, że sąsiedzi są solidarnie odpowiedzialni za naprawy – istniejącego na granicy ich działek – opłotowania. Niestety przepisy milczą na temat ponoszenia kosztów budowy ogrodzenia między sąsiadami. W praktyce uznać należy, iż właścicielem płotu jest ten, kto poniósł koszty jego budowy.

Wśród właścicieli nieruchomości panuje często błędne przekonanie, że ogrodzenie nieruchomości nie może przekraczać wysokości 2,20 m od poziomu gruntu. Po spełnieniu kilku ustawowych warunków możliwa jest budowa ogrodzenia o znacznie wyższych parametrach.

Katarzyna Płowens

radca prawny

tel. + 48 604 696 245

www.kancelariaplowens.pl