Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości i jej postanowienia

Istotą umowy przedwstępnej jest zobowiązanie się i przygotowanie stron do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. Umowa ta jest umową nazwaną w kodeksie cywilnym i powinna zawierać najważniejsze postanowienia umowy przyrzeczonej.

Do kluczowych postanowień umowy przedwstępnej należy bez wątpienia określenie: stron umowy, przedmiotu sprzedaży, ceny sprzedaży, sposobu zapłaty, terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna może zawierać także dodatkowe postanowienia, które będą miały wpływ na zawarcie umowy sprzedaży i przeniesienie własności nieruchomości. W przeważającej większości umów przedwstępnych jako dodatkowe postanowienie umowne występuje zadatek (rzadziej zaliczka), którego wysokość zależy wyłącznie od woli stron transakcji. Powszechną praktyką transakcyjną jest również zamieszczanie w umowach przedwstępnych warunków, od których realizacji także zależy powodzenie sprzedaży i przeniesienie własności nieruchomości (uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, przedłożenie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku od nieruchomości, brak zameldowania osób na pobyt stały w nieruchomości, uzyskanie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, etc.).

Katarzyna Płowens

radca prawny

tel. +48 604 696 245