Odśnieżanie chodnika – obowiązek właściciela nieruchomości

Zgodnie z przepisami ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez – między innymi – uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się chodnik – czyli wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Dwa wyjątki

Obowiązek odśnieżania nie dotyczy dwóch sytuacji. Po pierwsze, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Po drugie, właściciel nie jest zobowiązany do dbałości o czystość chodnika, który nie graniczy bezpośrednio z jego nieruchomością, przykładowo jest oddzielony pasem zieleni lub rowem melioracyjnym.

W powyższych dwóch przypadkach obowiązek utrzymania w czystości chodnika – w tym obowiązek jego odśnieżania – spoczywa na zarządcy drogi.

Ograniczenie śliskości chodnika

Poza obowiązkiem odgarnięcia śniegu właściciel nieruchomości powinien także podjąć działania w celu zlikwidowania lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika (np. poprzez usunięcie mokrych liści).

Częstotliwość odśnieżania

Co istotne, ustawodawca nie wskazuje częstotliwości wykonywania przez właściciela nieruchomości czynności służących utrzymaniu w czystości chodników. Przyjąć zatem należy, że właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wykonywania czynności odśnieżania jedynie w sposób periodyczny, nawet jeśli efekt tych czynności nie jest trwały (z powodu zamieci śnieżnej, pory nocnej, etc.)

Kara grzywny lub nagany

Na zakończenie warto dodać, że za nieodśnieżenie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego właścicielowi nieruchomości grozi kara nagany lub grzywny do 1500 zł.

Katarzyna Płowens 

www.kancelariaplowens.pl

tel. 604696245